Formularz kontaktowy

* pola wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 186, 02-486 Warszawa. („MAKRO”).

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z całą informacją.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, w szczególności do obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż będzie to niezbędne do należytej obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka, w tym profilowane. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w MAKRO są opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na naszej stronie internetowej www.makro.pl lub w hali MAKRO. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MAKRO, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl.

Zwiń notę informacyjną